Skip to content

Yhdistyksen säännöt

27.2.2021

Sanaristikkoseura Sanasepot ry:n säännöt

1 §    Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sanaristikkoseura Sanasepot ja kotipaikka Helsinki.

2 §    Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää sanaristikoiden tuntemusta
 • edistää mielipiteiden vaihtoa sanaristikoiden laatijoiden ja ratkaisijoiden välillä
 • toimia sanaristikoiden aseman ja laadun nostamiseksi
 • edistää kriittistä ja analyyttistä suhtautumista sanaristikoihin
 • edistää korkealaatuisen sanaristikkotarjonnan syntyä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää kokouksia ja tehtäväkilpailuja jäsenilleen ja muille asianharrastajille
 • harjoittaa tiedotus- ja tutkimustoimintaa
 • ylläpitää sanaristikoita koskevaa arkistoa
 • järjestää harjoitus- ja valmennuskursseja joko itse tai eri toimijoiden kanssa yhteistyössä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 §    Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö ja kannattajajäseneksi oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen ajaman aatteen hyväksi toimineen henkilön voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi, jolla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jos jäsen toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai laiminlyö niiden seuraamisen tai muuten toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi hallitus erottaa jäsenen tai, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen yhtenä vuotena, voi hallitus katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä. Erottamisesta jäsenellä on oikeus vedota yhdistyksen vuosikokoukseen jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kannattajajäsenen jäsenmaksu on 10 kertaa muun jäsenen jäsenmaksu. Alle 18-vuotiaan ja 65 vuotta täyttäneen varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on pienempi kuin muun varsinaisen jäsenen jäsenmaksu.

4 §    Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Viimeksimainituista on yksi kolmasosa (1/3) vuosittain erovuorossa. Varajäsenet valitaan vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa avukseen työryhmiä ja toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §    Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin yksin.

6 §    Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 §    Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen jäsenlehdessä tai lähettämällä se jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

8 §    Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Kokouksia pidetään lisäksi, milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo, tai jos vähintään yksi viidesosa (1/5) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti 10 § ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 60 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä kannattajajäseniä lukuun ottamatta yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9 §    Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;
 8. valitaan erovuorossa olevat puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä kaksi varajäsentä;
 9. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja kummallekin varahenkilö. Jos tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §    Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.