Skip to content

Sanaristikkotermistö

© Veikko Nurmi, Jouko Nyyssönen, Sanaristikkoseura Sanasepot ry


Tehtävälajit
 

sanakuviotehtävä: sanojen keksimistä, valintaa, sijoittamista tai löytämistä vaativa sanatehtävä, jonka ratkaisussa sanat muodostavat yksinään tai keskenään toisiinsa liittyviä kuvioita
 
    Tehtävän ratkojalle annetaan usein ratkaisusanojen keksimiseksi vihjeet ja sanojen sijoittamiseksi valmis pohjapiirros. Sanakuviotehtävien nimitykset viittaavat yleensä sanojen muodostaman kuvion muotoon.
 
sanaristikko, ristikko, ristisanatehtävä: sanakuviotehtävä, jossa vihjeistä keksittävät ratkaisusanat on sijoitettava keskenään yhteen sopivalla tavalla kohtisuoraan risteäville ruuturiveille
 
perusristikko, höyryristikko: sanaristikko, jossa ratkaisusanoja erottavat mustaruudut tai eroteviivat ja jossa vihjeet on sijoitettu vihjeluetteloon
 
piilosana: perusristikko, jossa vihje sisältää myös piilopulman
 
kuvaristikko: sanaristikko, jossa vihjeet on sijoitettu ristikon kehyksen sisäpuolelle
 
    Kuvaristikolle ovat tunnusomaisia kuvalliset vihjeet. Ne saattavat joskus muodostaa vain osan vihjeistä tai puuttua kokonaan, jolloin kaikki vihjeet ovat sanallisia.
 
krypto: kuvaristikko, jossa vihjeet ovat vastausruutuihin merkittyjä kirjainten koodimerkkejä
 
    Vihjeeksi on koodimerkkien lisäksi usein annettu myös kuvallinen vihje.
 
valintakrypto: krypto, jossa kullakin koodimerkillä on kaksi tai kolme valmiiksi annettua kirjainvastinetta
 
sokkokrypto: krypto, jossa ei ole kuvallista vihjettä
 
avoristikko: (ei: avaruusristikko) kuvaristikko, josta ratkaisusanoja erottavat väliruudut puuttuvat ja jossa vihjeet on sijoitettu ristikon reuna-alueelle.
 
avolimiristikko: avoristikko, jossa toisiaan seuraavat ratkaisusanat on sijoitettava limittäin
 
tavuristikko: kuvaristikko, jossa ratkaisusanat on jaettava tavuihin ja nämä sijoitettava vastausruutuihin
 
ositteluristikko: kuvaristikko, jossa ratkaisusanat on jaettava tavurajoista riippumatta kaksi- tai kolmikirjaimisiin osiin ja nämä on sijoitettava vastausruutuihin
 
    Joissakin tapauksissa ratkaisusanojen osien pituus ilmaistaan erillisellä merkinnällä.
 
teemaristikko: tiettyä aihepiiriä erityisesti käsittelevä sanaristikko
 
uutisristikko: aihepiiriltään erityisesti ajankohtaisia tapahtumia käsittelevä teemaristikko
 
suurristikko: suurehko, vähintään sanomalehden sivun puolikkaan tai aikakauslehden aukeaman suuruinen sanaristikko
 
pienristikko: pieni, ruudukoltaan enintään 60 ruudun suuruinen sanaristikko
 
sanahaarakas, haarakas: sanakuviotehtävä, jossa vihjeistä keksittävät ratkaisusanat on sijoitettava suoriin ja haarautuviin ruutujonoihin niin, että sanojen osat liittyvät toisiinsa keskenään yhteen sopivalla tavalla
 
sanakehikko, kehikko: sanakuviotehtävä, jossa vihjeistä keksittävät ratkaisusanat on sijoitettava keskenään yhteen sopivalla tavalla kehän tavoin ruudukon keskustaa kiertäville ja niitä risteäville ruuturiveille
 
sanaketju, ketju: sanakuviotehtävä, jossa vihjeistä keksittävät ratkaisusanat on sijoitettava keskenään yhteen sopivalla tavalla ruutujonoon ketjuksi
 
    Sanaketjun voivat muodostaa limittäiset sanat tai peräkkäiset niiden kanssa samassa ruutujonossa vastakkaiseen suuntaan kulkevat sanat. Sanaketjun muodostavat myös peräkkäisten sanojen risteävät sanajonot.
 
sanakko: sanakuviotehtävä, jossa vihjeistä keksittävät ratkaisusanat on sijoitettava lähekkäisille ruuturiveille, jotka eivät risteä toisiaan, jolloin ruudukkoon muodostuu yksi tai useampi avainsana tai avainlause
 
    Ruuturivi voi olla myös mutkitteleva ruutujono.
 
sanasikermä, sikermä: sanakuviotehtävä, jossa vihjeistä keksittävät ratkaisusanat on sijoitettava toisiinsa liittyviin ruuturyhmiin keskenään yhteen sopivalla tavalla
 
sanasokkelo, sokkelo: sanakuviotehtävä, jossa vihjeistä keksittävät ratkaisusanat on sijoitettava keskenään yhteen sopivalla tavalla ruudukkoon niin, että kukin sana muodostaa toisia sanoja risteävän, vaaka- ja pystysuunnassa mutkittelevan kuvion
 
sanasuunnite, suunnite: sanakuviotehtävä, jossa vihjeistä keksittävät ratkaisusanat on sijoitettava keskenään yhteen sopivalla tavalla ruuturiveille kolmeen tai useampaan suuntaan
 
sanapalapeli, palapeli: (mieluummin kuin: sanapuzzle) vihjeetön sanakuviotehtävä, jossa annetut sanat tai kirjaimet on sijoitettava ruudukkoon keskenään yhteen sopivalla tavalla
 
hakusana: vihjeetön sanakuviotehtävä, jossa annetut tai ohjeen mukaan keksittävät sanat on löydettävä kirjainrykelmästä
 
    Sanat voivat kulkea suoraan tai moneen suuntaan mutkitellen.
 
Laadinta ja ratkonta
 
laatija: henkilö, joka laatii sanaristikoita
 
    Laatija antaa joskus osan laadintaa, tavallisesti piirtämisen, toisen henkilön, avustavan laatijan, tehtäväksi ja antaa hänelle tätä varten tarpeelliset ohjeet.
 
laadinta: sanaristikon sisällön ja ulkoasun sommittelu
 
ristikkolaadin: sanaristikoita laativa tai laadinnassa avustava kone tai tietokoneohjelma
 
laatimus: laatijan aikaansaama laadinnan tulos
 
ratkoja: (mieluummin kuin: ratkaisija) henkilö, joka ratkoo sanaristikoita
 
ratkonta: (mieluummin kuin: ratkaiseminen; ei: sanaristikon täyttäminen, sanaristikon tekeminen) sanaristikoiden ratkaisusanojen ja -lauseiden keksiminen ja ruudukkoon sijoittaminen
 
    Termiä ratkonta suositellaan käytettäväksi siksi, että se merkitsee toistuvaa tai jatkuvaa tekemistä.
 
ratkomus: (mieluummin kuin: ratkojan ratkaisu) ratkojan aikaansaama ratkonnan tulos
 
vastaussana: ratkojan keksimä, ratkomukseen kuuluva yksittäinen sana
Muotoilu
 
muotoilu: sanaristikon pohjapiirroksen suunnittelu ja piirtäminen
 
pohjapiirros: (mieluummin kuin: ristikkopohja) sanaristikon kehyksen ja ruudukon muodostama kokonaisuus
 
    Mustaruutujen muodostamat symmetriset kuviot, jotka ovat tyypillisiä piilosanoissa ja perusristikoissa, muotoillaan yleensä tai pääosin ennen sanoitusta.
 
ristikon kehys: sanaristikkoa ympäröivä viiva
 
ristikon reuna-alue: ruudukon reunan ja ristikon kehyksen välinen pohjapiirroksen osa
 
ruudukko: ruutujen muodostama, ruudukon reunan rajoittama sanaristikon pohjapiirroksen osa
 
    Ruudukon ruutujen määrää laskettaessa jätetään aukion kokoinen saareke laskematta. Saarekkeen reuna on tällöin sen kehystä lähinnä olevien vastausruutujen ja yksittäisten väliruutujen kehyksen puoleinen reuna.
 
ruutu: ratkaisusanan kirjaimelle varattu tila tai muu sen muotoinen ja kokoinen sanaristikon rakenneosa
 
    Muodoltaan ruutu on yleensä nelikulmio.
 
ruuturivi: peräkkäisten ruutujen sarja
 
vaakarivi: vierekkäisten ruutujen muodostama ruuturivi
 
vinorivi: kulmittain toisiinsa liittyvien ruutujen muodostama ruuturivi
 
pystyrivi: alakkaisten ruutujen muodostama ruuturivi
 
vastausruutu: ratkaisusanan kirjaimelle varattu ruutu, johon ratkoja sijoittaa keksimäänsä vastaussanaan kuuluvan kirjaimen
 
    Jotkut sanaristikot edellyttävät useammankin kirjaimen sijoittamista samaan ruutuun.
 
vihjenumero: vastausruutuun sijoitettu, ratkaisusanan alkukohtaa osoittava numero, joka viittaa numeroa vastaavaan vihjeeseen vihjeluettelossa
 
koodimerkki: vastausruutuun sijoitettu merkki, joka toimii vastaavan kirjaimen tunnuksena
 
    Koodimerkit ovat tavallisesti numeromerkkejä.
 
koroste, tähdenne: vastausruudussa käytetty, ratkaisusanojen kuulumista ratkaisulauseeseen tai liittymistä tiettyyn vihjeeseen selventävä merkintätapa
 
    Koroste merkitään esim. rasterilla, värillä tai ruuturivin reunaan piirretyllä viivalla.
 
vihjenuoli: vastausruutuun sijoitettu, vihjeruudusta lähtevä nuoli, joka osoittaa ratkaisusanan alkukohdan ja suunnan
 
eroteviiva: vastausruudun reunaviivan paksunnos, joka erottaa ratkaisusanat toisistaan
 
risteysruutu: vastausruutu, johon tarkoitettu kirjain kuuluu osana kahteen tai useampaan ratkaisusanaan
 
piiloruutu: vastausruutu, johon tarkoitettu kirjain kuuluu osana vain yhteen ratkaisusanaan
 
alkupiilo: ratkaisusanan ensimmäisen kirjaimen piiloruutu
 
välipiilo: ratkaisusanan alku- ja loppukirjaimen välissä olevan kirjaimen piiloruutu
 
loppupiilo: ratkaisusanan viimeisen kirjaimen piiloruutu
 
aukio: vastausruutujen muodostama, vähintään kolmen ruudun levyinen ja vähintään 15 ruutua käsittävä, nelikulmion muotoinen alue
 
    Mikäli nelikulmion johonkin sivuun liittyy vähintään kolmen ruudun levyinen alue, luetaan tämäkin mukaan aukion alueeseen.
 
väliruutu: vastausruutuja erottava vihjeruutu tai mustaruutu
 
saareke: reunoiltaan toisiinsa liittyvien vihjeruutujen tai mustaruutujen muodostama alue ruudukon sisällä
 
mustaruutu, peiteruutu: vastausruutuja toisistaan tai kehysviivasta erottava ruutu, joka on mustattu tai muulla tavoin peitetty ja joka ei sisällä vihjettä
 
orporuutu: erillinen vihjeruutu, jonka reunasta ei lähde ratkaisusanaa
 
vihjeruutu: ruutu, johon vihje on sijoitettu
 
linkkiruutu: vihjeruutu, jossa nuolella tai muulla merkinnällä osoitetaan ruutua seuraavan ratkaisusanan liittyvän tiettyyn vihjeeseen tai edelliseen ratkaisusanaan
 
    Linkkiruutu voi olla joskus osa ratkaisusanaa tai -lausetta.
 
ruudukon reuna: ristikon kehystä lähinnä olevien vastausruutujen ja yksittäisten väliruutujen kehyksen puoleinen reuna
 
tasareuna: ruudukon reuna, johon ei liity alku- eikä loppupiiloa ja joka on suora
 
porrasreuna: ruudukon reuna, johon ei liity alku- eikä loppupiiloa ja jonka välimatka ristikon kehyksestä vaihtelee
 
liehureuna: ruudukon reuna, johon liittyy alku- tai loppupiilo
Sanoitus
 
sanoitus: laatijan suorittama sanaristikon sisältöä koskeva ratkaisusanojen ja -lauseiden suunnittelu ja yhteen sovittaminen
 
sanoite: sanoituksen tulos laadinnan työvaiheena
 
ratkaisu: laatijan esittämä ratkaisusanojen ja -lauseiden yhdistelmä, jonka ratkoja pyrkii keksimään
 
ratkaisusana: (ei: vastaussana) vihjeen perusteella keksittävä yksittäinen ratkaisuun kuuluva sana
 
risteyskirjain: risteysruutuun sijoittuva ratkaisusanan kirjain
 
piilokirjain: piiloruutuun sijoittuva ratkaisusanan kirjain
 
vaakasana: vaakarivillä oleva ratkaisusana
 
vinosana: vinorivillä oleva ratkaisusana
 
pystysana: pystyrivillä oleva ratkaisusana
 
limittäissana: ratkaisusana, jolla on yhteisiä kirjaimia toisen samansuuntaisen ratkaisusanan kanssa
 
kirjainsana, akronyymi: useiden sanojen alkukirjaimista muodostettu ratkaisusana
 
    Esimerkiksi: ETYK, KERA, LASER.
 
avainsana: ratkaisusana, jonka keksimiseksi on annettu erityisvihje tai joka muodostuu ilman vihjettä muiden ratkaisusanojen keksimisen jälkeen
 
vaihdokki: (mieluummin kuin: duaali) ratkaisusana, jonka kirjaimen tilalle voi sijoittaa muunkin kuin ratkaisun edellyttämän kirjaimen, ja ratkaisu on silti vihjeen mukainen
 
    Ratkojan esittämä vaihdokki hyväksytään myös oikeaksi ratkaisusanaksi. Vaihtoehtoinen kirjain esiintyy yleensä piiloruudussa.
 
risteävä sana: ratkaisusana, joka kulkee ristiin, kohtisuoraan tai viistoon toisen ratkaisusanan kanssa
 
fakkisana: yleiskielessä tai normaalissa kielenkäytössä harvinainen, mutta sanaristikoissa toistuvasti käytetty sana
 
    Fakkisanoiksi voivat muodostua esimerkiksi vähän tunnettujen pienehköjen ulkomaisten paikkojen, käytöstä poistuneiden tuotteiden ja vanhentuneiden käsitteiden nimet siksi, että ne kirjainjakaumansa puolesta ovat laadinnassa edullisempia kuin tavalliset sanat. Esimerkiksi: ATAR ja TUAN.
 
tabusana: (mieluummin kuin: kielletty sana) ratkaisusana, jota ristikkoharrastajien hiljaisella sopimuksella ei käytetä sanaristikoissa
 
    Tabusanoja ovat esim. alatyyliset sanat sekä uskonnollisesti tai etnisesti loukkaavat sanat. Muissa maissa tabusanoja voivat olla lisäksi esim. tavaramerkit sekä pahojen tautien ja rikosten nimet.
 
tilapäissana: muodollisesti oikea, mutta kieleen vakiintumaton tai kömpelö ratkaisusana
 
    Esimerkiksi: Nainen Vantaalta = VEROMIEHENKYLÄTÄR.
 
tekaistu sana, tarkoitteeton sana: ratkaisusana, jolla ei todennäköisesti ole tarkoitetta
 
    Esimerkiksi: SARKASARI.
 
vihjeenvastainen sana: vihjeen kanssa ristiriidassa oleva ratkaisusana
 
    Esimerkiksi: Kunta Hämeessä = OITTI.
 
norminvastainen sana: kieliopin tai kielenhuollon ohjeiden ja suositusten vastainen ratkaisusana
 
    Norminvastaisia sanoja ovat esimerkiksi kirjoitusasultaan vanhentuneet sanat, kuten ARAALIA, EMALJI ja KATAR.
 
ratkaisulause: (mieluummin kuin: vastauslause) vihjeen perusteella keksittävä ratkaisusanojen sarja
 
    Ratkaisulauseen ei tarvitse olla kieliopillinen lause.
 
avainlause: ratkaisulause, jonka keksimiseksi on annettu erityisvihje tai joka muodostuu ilman vihjettä ratkaisusanojen keksimisen jälkeen
 
haarautuva ratkaisulause: ratkaisulause, joka yhden tai useamman ratkaisusanan jälkeen jakaantuu ainakin kahdeksi eri ratkaisulauseeksi
 
yhtyvä ratkaisulause: ratkaisulause, jolla yhden tai useamman ratkaisusanan jälkeen on ainakin yksi yhteinen ratkaisusana toisen ratkaisulauseen kanssa
Ongelmointi
 
ongelmointi: sanaristikon sisältöä koskeva ongelmien suunnittelu ja esittäminen
 
    Ongelmointikeinoja ovat vihjeitys, piilotus ja lisävaikeutus.
 
vihjeitys: vihjeiden suunnittelu ja esittäminen
 
vihje: yksittäisen sanaongelman asettava kysymyksen tapainen lausuma tai symboli
 
    Vihjeen lisäksi on sanaristikossa joskus myös muita, lisävaikeutuksen keinoin toteutettuja ongelmia, jotka ratkojan on otettava huomioon.
 
sanallinen vihje: sanojen avulla esitetty vihje
 
vihjesana: yhden sanan avulla esitetty sanallinen vihje
 
vinkkisana: vihjesana tai sen osa, joka vihjelauseessa antaa ratkontaa auttavan vinkin
 
    Esimerkiksi: Sanan lukemiseen lopusta alkuun käytetään piilosanojen vihjelauseissa sellaisia vinkkisanoja kuin ‘takaisin’ ja ‘peräännytään’.
 
vihjelause: lauseen tai usean sanan muodossa oleva sanallinen vihje
 
vihjeluettelo: ristikon kehyksen ulkopuolinen vihjeiden luettelo
 
kuvallinen vihje, näköisvihje: kuvan avulla esitetty vihje
 
pääkuva: sanaristikkoa hallitseva suuri kuvallinen vihje
 
    Pääkuvaa rajoittaa usein nelikulmion muodostava reunaviiva.
 
valokuvavihje: valokuvan avulla esitetty kuvallinen vihje
 
piirrosvihje: piirretty kuvallinen vihje
 
määrittelyvihje: vihje, joka esittää tai määrittelee käsitteen ja kysyy sen nimitystä
 
    Käsite esitetään joskus kuvallisena vihjeenä. Esimerkiksi: Kammottava = ONEA. Rysän suukaari = LUOKKI.
 
homonyymivihje: määrittelyvihje, josta keksittävä ratkaisusana on taivutusmuotoinen sana, mutta samalla toisen perusmuodossa olevan sanan homonyymi
 
    Esimerkiksi: Luontokappaletta = AASIA. Näköelintestamentin lupaus = ANNANSILMÄT.
 
kuvailuvihje: vihje, joka kuvailee ratkaisusanan jotakin piirrettä ja kysyy ratkaisusanaa, johon tämä piirre sopii
 
    Ratkaisusanan piirre esitetään joskus kuvallisena vihjeenä. Esimerkiksi: Siinä on sata aukkoa = ETNA. Vedettäviä = REET.
 
ominaisvihje: vihje, joka esittää käsitteen ja kysyy sen ominaisuutta
 
    Käsite esitetään joskus kuvallisena vihjeenä.Esimerkiksi: Kangas usein = KUKIKAS. Huonompi tie kulkea = LAVEA.
 
toimintavihje: vihje, joka esittää toiminnan tai tekemisen tulosta tai välinettä koskevan kysymyksen.
 
    Toimintavihje esitetään joskus kuvallisena vihjeenä. Esimerkiksi: Ohjauksessa (käytetty) = RATTI. Maidosta = EDAM.
 
sijaintivihje: vihje, joka esittää sijaintia koskevan kysymyksen
 
    Sijainti esitetään joskus kuvallisena vihjeenä, esim. kartan muodossa.
 
    Esimerkiksi: Nuottien paikka = VIIVASTO. Laskee Pohjanmereen = MAAS.
 
yläkäsitevihje: vihje, joka esittää käsitteen ja kysyy sen alakäsitettä tai siihen käsiteluokkaan kuuluvaa henkilöä tai hänen nimeään
 
    Esimerkiksi: Ruoka = VANUKAS. Olympiasankarimme = HASU.
 
alakäsitevihje: vihje, joka esittää käsitteen ja kysyy sen yläkäsitettä tai sitä käsiteluokkaa, johon henkilö kuuluu tai mistä työstä hänet tunnetaan.
 
    Esimerkiksi: Jahti = ALUS. Katri-Helena = ARTISTI.
 
yhdyssanavihje: vihje, joka esittää yhdyssanan määrite- tai perusosan ja kysyy toista näistä
 
    Esimerkiksi: Loppu- = TILI. TAKA = -puoli.
 
sanaliittovihje: vihje, joka esittää sanaliiton tai lausahduksen osan ja kysyy pois jätettyä osaa
 
    Pois jätetty osa esitetään viivalla, pisteviivalla, nuolella tms. merkinnällä. Henkilönnimen osan, suku- tai etunimen, pois jättämistä ei kuitenkaan osoiteta millään merkinnällä. Esimerkiksi: Anna…yksi = EDES. Ismail = ATIK.
 
reebusvihje: kuva-arvoituksen tavoin kirjaimia, numeroita ja kuvia käyttäen esitetty vihje
 
    Esimerkiksi: O100 = OSATA. ‘M’ = AKKA, 9/9 = ISTO.
 
koodivihje: koodimerkein esitetty vihje
 
    Koodivihjeitä käytetään tyypillisesti kryptoissa.
 
kompa: sanaleikin muodossa esitetty vihje
 
    Esimerkiksi: Aidantekijä = VERDI.
 
    Muissa sanaristikoissa kuin piilosanoissa kompa sijoitetaan usein lainausmerkkeihin tai varustetaan huutomerkillä. Kompa voi olla myös monivaiheinen; esim. “Lierokukkula” = matomäki = Matomäki = TAUNO; “12” = 6+6 = kuusi ja kuusi = PUUT.
 
typistevihje: vihje, josta keksittävä ratkaisusana on hyväksyttävä sana silloinkin, kun molemmista poistetaan vihjeessä erikseen osoitettu osa.
 
    Esimerkiksi: “vihta”, josta “v” on yliviivattu = ASTA.
 
    Typistevihje esitetään joskus kuvallisena vihjeenä.
 
moniratkaisuvihje: vihje, josta on keksittävä vähintään kaksi ratkaisusanaa tai -lausetta
 
    Esimerkiksi: Valtimo = VERISUONI, KUNTA.
 
kytkösvihje: moniratkaisuvihje, josta keksittävät ratkaisusanat ovat osa vihjettä
 
    Esimerkiksi: Tältä: = RIKAS ei puutu tätä: = RAHA. Hän: = RÄTY heittää tänne: = KAUAS.
 
piilotus: ratkaisusanan esittäminen vihjeeseen kätkettynä arvoituksena
 
    Piilosanoissa vihje on yleensä vihjelauseen muodossa.
 
piilopulma: piilotetun ratkaisusanan keksimisongelma
 
anagrammi: piilopulma, jossa ratkaisusanan kirjaimet on muutettu toiseen järjestykseen
 
    Kirjaimien järjestystä muutetaan usein siten, että kirjaimista muodostuu uusi, alkuperäisestä poikkeava sana.
 
    Esimerkiksi: Poimit ihanteellisen määrän = OPTIMI.
 
kätkö: piilopulma, jossa ratkaisusana on kätketty osaksi vihjelauseen yhtä tai useampaa sanaa
 
    Sana on kätketty joskus sijoittamalla se oikealta vasemmalle luettavaksi.
 
    Esimerkiksi: Ovat huilausta Uotisellekin = TAUOT.
 
jaotelma: piilopulma, jossa ratkaisusana on ajateltu jaettavaksi peräkkäisiin osiin ja kullekin niistä on vihjelauseessa oma vihjeensä
 
    Esimerkiksi: Sävelkomeus on myös ystävällisyyttä = LAUPEUS (la + upeus).
 
sisäkkö: piilopulma, jossa ratkaisusana on ajateltu jaettavaksi sisäkkäisiin osiin ja kullekin niistä on vihjelauseessa oma vihjeensä
 
    Esimerkiksi: Viestimessä Lena Olin tulkitsee musiikkia = MELODIA (media + lo = me + lo + dia).
 
muunnelma: piilopulma, jossa ratkaisusana on muodostettava muuntamalla vihjeen määrittelemä sana toiseksi vähentämällä siitä osa, lisäämällä siihen osa tai suorittamalla sekä vähennys että lisäys
 
    Esimerkiksi: Käsityön tapainen hommeli on vailla päätä ja häntää = OMMEL (hommeli – h – i = ommel).
 
hajotelma: piilopulma, jossa ratkaisusana on muodostettava vihjelauseen sanoista kirjaimia poimimalla
 
    Esimerkiksi: 1. toisesta, 2. kuudennesta, 3. neljännestä, 4. = viides ja 5. kolmannesta. Onpa ylitsepursuavaa. = TULVA.
 
käännelmä: piilopulma, jossa vihjeestä keksittävä sana lopusta alkuun luettuna muodostaa ratkaisusanan
 
    Esimerkiksi: Käännä intelligentti, niin olet Pyhäjärven seudulla (älykäs) = SÄKYLÄ.
 
kerto: piilopulma, jossa ratkaisusana on homonyymi, jolle vihjelauseessa on kaksi eri vihjettä
 
    Esimerkiksi: Itänaapurin poika kuulee parjaavan puheen = IVAN.
 
lisävaikeutus: vihjeen lisäksi ratkaistavan pulman suunnittelu ja esittäminen
 
    Lisävaikeutena voi olla esim. puuttuva tieto ratkaisusanan paikasta tai pituudesta.
 
valintapulma: pulma, jossa ratkojan on valittava oikea vihje eri vaihtoehdoista
 
    Vihjeet on sekoitettu keskenään tai vihje koostuu esim. sanoista, kirjaimista tai koodimerkeistä, joiden välillä valinta on tehtävä.
 
sijoituspulma: pulma, jossa ratkojan on keksittävä ratkaisusanan oikea paikka ruudukossa
 
    Ratkaisusanan pituus ja ruudukon muotokin annetaan joskus ratkojan itse keksittäväksi.
 
täydennyspulma: pulma, jossa ratkojan on keksittävä vihjeestä pois jätetty osa
 
    Puuttuva osa voi olla esim. yksi tai useampi sana, kirjain tai koodimerkki.
 
Ristikon tunnukset
 
ristikon otsikko: pääkuvaan tai muuhun sisältöön viittaava nimi
 
ristikon koko: ristikon kehyksen rajoittaman alueen koko
 
    Suorakulmaisen ristikon koko ilmaistaan ruutuyksikköinä laskettujen sivunpituuksien tulona. Esim. 17 x 23 (leveys x korkeus).
 
ruudukon koko: ruudukon ruutujen määrä
 
vaikeusaste: laadinnan tai koeratkonnan yhteydessä muodostettu arvio ristikon ratkonnan vaatimasta ajasta ja taitomäärästä
 
    Vaikeusaste merkitään tavallisesti tähdillä yhdestä kolmeen tai yhdestä viiteen siten, että yksi tähti tarkoittaa hyvin helppoa ristikkoa.
 
sanojen keskipituus: ratkaisusanojen kirjaimien yhteismäärä jaettuna ratkaisusanojen lukumäärällä
 
    Keskiarvoa laskettaessa myös ratkaisulauseiden sanat otetaan huomioon.
 
aukioisuus: aukioiden ruutujen määrä prosentteina ruudukon ruutujen määrästä
 
ilmavuus, väljyys: vastausruutujen määrä prosentteina ruudukon ruutujen määrästä
Harrastus-, kilpailu- ja julkaisutoiminta
 
palkintoristikko: kilpatehtävänä esitetty sanaristikko, jonka oikein ratkoneiden kesken arvotaan ainakin yksi palkinto
 
ristikkokilpa: palkintoristikon ratkonta ja vastauksen esittäminen
 
    Ristikkokilpa voi käsittää myös usean tehtävän ratkonnan.
 
ratkojaiset: tilaisuus, jonka ohjelmaan oleellisena osana kuuluu sanaristikoiden ratkontaa
 
ratkontakilpailu: ratkojien välinen kilpailu, jossa parhaan ratkontatuloksen saavuttanut julistetaan voittajaksi
 
laadintakilpailu: laatijoiden välinen kilpailu, jossa parhaan laadintatuloksen saavuttanut julistetaan voittajaksi
 
sanaristikkoseura: ristikkoharrastuksen kehittämistä ajava yhdistys
 
sanaseppo: sanaristikkoseuraan liittynyt, sanaristikoita harrastava henkilöjäsen
 
    Yleiskielessä sanaseppo eli sanaseppä tarkoittaa uudissanojen tai -sanan sepittäjää tai taitavaa sanankäyttäjää, etevää puhujaa tai kirjoittajaa.
 
himoratkoja, ristikkofani: henkilö, joka intohimoisesti harrastaa sanaristikoiden ratkontaa
 
ristikkolehti: ajanvietelehti, joka pääasiassa sisältää sanaristikoita
 
ristikkokirja: sanaristikoita käsittelevä teos
 
    Ristikkokirja voi sisältää sanaristikoita, opastaa laadintaa tai ratkontaa tai kuvata ristikkoharrastusta yleisesti.
 
ristikkosanakirja: sanaristikoille luonteenomaisia ja usein esiintyviä ratkaisu- ja vihjesanoja esittelevä ja niistä tietoja antava teos
 
    Useimmat ristikkosanakirjat ovat tosiasiallisesti sanaluetteloita.
 
ristikkoharrastus: toiminta, joka kohdistuu sanaristikoihin niiden tuottaman mielihyvän saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi
 
ristikkoharrastaja: sanaristikoita harrastuksenaan pitävä ratkoja tai laatija
 
ristikkotoimittaja: lehteä toimittava henkilö, jonka työtehtäviin sanaristikot kuuluvat
 
ristikkoliite: irrotettava lehden osa, joka sisältää sanaristikoita